Новинки

86721494

  Постанова про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID 19)

 Постанова про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID 19)

В грудні місяці в Архангельському професійному аграрному ліцеї з учнями ліцею відбулася бесіда по темі “Пожежна безпека”.

23.12.2019р. в Архангельському ПАЛ провели навчальну пожежну тривогу.

Педагогічні працівники, учні, технічний персонал, почувши сигнал тривоги, залишили навчальні класи та організовано вийшли на заздалегідь визначене місце збору.

Головною метою проведення навчального тренування була перевірка готовності учнів та персоналу ліцею до  швидкої і безпечної евакуації.

Навчальна пожежна тривога показала, що учні та учителі, технічні працівники ознайомлені з правилами поведінки під час пожежі.

Високопільщина долучається до проекта Міжнародної організації праці з подолання незадекларованих трудових відносин у неформальному секторі!

Державна служба України з питань праці в рамках проекту МОП «Зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу» впродовж квітня – серпня 2017 року проводить пілотну інспекційну кампанію з подолання незадекларованої праці у чотирьох областях України: Херсонській, Одеській, Львівській та Черкаській.

Метою пілотної інспекційної кампанії є поширення діяльності Держпраці (в частині інспекції праці) на неформальну економіку. Дана робота буде здійснюватись на основі партнерства із іншими органами державної влади та соціальними партнерами.

Кампанія з виявлення незадекларованої праці включатиме два етапи: інформаційний та інспекційний блок.

Головною ціллю інформаційного компоненту є інформаційно – консультативний підхід, орієнтований на застосуванні роз’яснювальних і профілактичних заходів про незадекларовану працю, зокрема в неформальному секторі  та переваги декларування трудових відносин.

З цією метою Головним управлінням Держпраці у Херсонській області проводитиметься акцент на роз’яснювальній роботі, донесенню інформації до діючих та потенційних роботодавців, працівників та інших груп населення щодо вимог законодавства, відповідальності за його порушення та наміри проведення в подальшому інспекційної кампанії.

Оскільки, на Херсонщині, форма незадекларованої праці переважно зосереджена у неформальному секторі, інспекційний блок пілотної кампанії буде спрямований на виявлення фактів та причин незадекларованої праці саме у незареєстрованих суб’єктів господарювання у наступних галузях: торгівля, сільське господарство, тимчасове розміщення й організація харчування. Даний вибір зумовлений тим фактом, що саме в цих галузях  нашої області найбільший рівень не задекларованих трудових відносин.

Звертаємо увагу, інспекційні відвідування здійснюватимуться відповідно до нового Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 року  № 295 та набув чинності 16.05.2017.

ОГОЛОШЕННЯ!!!

Вам вже 45 років? Ви хочете мати робітничу професію? – тоді поспішайте до Архангельського професійного аграрного ліцею!!! Звісно, на НАВЧАННЯ!!!

Деталі дивись тут            49910

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від 20 березня 2013 р. N 207 Київ

Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

Відповідно до частини третьої статті ЗО Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1.  Затвердити:

Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, що додається;

перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, згідно з додатком.

2.   Забезпечити:

1)    Міністерству освіти і науки – подання щороку до 1 лютого Державній службі зайнятості переліку навчальних закладів, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг за переліком, затвердженим цією постановою;

2)      Міністерству економічного розвитку і торгівлі – подання щороку до 1 листопада Міністерству соціальної політики середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці для перегляду затвердженого цією постановою переліку з метою підготовки у разі необхідності відповідних змін до нього.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                        М. АЗАРОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2013 р. N 207

 

ПОРЯДОК

видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

 

1.     Цей Порядок визначає механізм видачі територіальними органами Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах (далі – територіальні органи) особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років (далі – особи), ваучерів для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці (далі – ваучери).

Право на одноразове отримання ваучера мають особи до досягнення ними встановленого

статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку.

Дія цього Порядку не поширюється на:

осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;

осіб, які проходили протягом останніх п’яти років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

зареєстрованих безробітних, які виявили бажання пройти професійне навчання за направленням територіального органу.

2.        Терміни “ваучер”, “перепідготовка”, “підвищення кваліфікації” і “спеціалізація” вживаються в цьому Порядку у значенні, наведеному в Законах України “Про зайнятість населення” та “Про вищу освіту”.

3.    На підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, здобуття освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (далі – навчання).

4.      Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію за затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, і є резидентами (далі – навчальні заклади).

5.     Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

У разі коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

6.      Особа здійснює вибір професії (спеціальності), напряму підвищення кваліфікації за переліком, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, а також форми та місця навчання.

7.     Для отримання ваучера особа подає територіальному органові заяву, а також надає паспорт, трудову книжку, документ про освіту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийнятая), з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом.

У разі коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем.

Для оброблення персональних даних особа подає територіальному органові письмовий дозвіл відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Особа має право безоплатно отримати від територіального органу повну та достовірну інформацію про порядок і умови видачі ваучера.

8.      Територіальний орган проводить перевірку відомостей про страховий стаж особи за допомогою системи персоніфікованого обліку Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Дані про страховий стаж до 2000 року враховуються па підставі трудової книжки.

9.     Рішення про видачу ваучера приймається територіальним органом не пізніше ніж па восьмий робочий день з дня подання документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, та оформляється наказом.

Територіальний орган інформує особу, що подала заяву, про прийняте рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Для отримання ваучера особа звертається протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення до територіального органу, який прийняв рішення про його видачу. Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.

Ваучер оформляється за формою згідно з додатком.

10.    Зарахування особи на навчання на підставі ваучера здійснюється навчальними закладами відповідно до законодавства.

11.    Договір про навчання укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

12.     Навчальний заклад подає протягом п’яти робочих днів після укладення договору про навчання територіальному органові, який видав ваучер, копію такого договору, завірену належним чином, розрахунок вартості витрат на навчання та відомості про рахунок навчального закладу для оплати вартості навчання із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи.

13.     Відповідальність за обґрунтованість вартості навчання і достовірність інформації про навчання особи, що подається територіальному органові, покладається на навчальний заклад.

Навчальний заклад інформує щомісяця територіальний орган, що видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми.

14.               Територіальний орган подає протягом трьох робочих днів з дня надходження документів, зазначених у пункті 12 цього Порядку, відомості про рахунок навчального закладу для

оплати вартості навчання разом з копією наказу про видачу ваучера відповідному органу Казначейства.

15.               У разі порушення особою умов договору про навчання навчальний заклад повідомляє протягом п’яти робочих днів про таке порушення територіальному органові, який видав ваучер.

16.               У разі дострокового припинення дії договору про навчання навчальний заклад повертає протягом п’яти робочих днів після припинення невикористану частину коштів, передбачених для оплати вартості навчання, на рахунок територіального органу, який видав ваучер, із зазначенням у платіжному дорученні прізвища, імені та по батькові особи і номера ваучера.

17.               Навчальний заклад подає протягом 10 днів після закінчення строку дії договору про навчання територіальному органові, який видав особі ваучер, інформацію про стан його виконання.

18.               Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах видатків, передбачених на цю мету у бюджеті Фонду на відповідний рік.

 

Додаток
до Порядку

 

найменування територіального органу)

Ваучер N _________ на суму  ____________________________________________________ гривень,

                                                                                                     (прописом)

виданий                ____________________________________________________________ ____________

(прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб,які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття) для проходження перепідготовки або спеціалізації, підвищення кваліфікації, здобуття освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня за професією (спеціальністю), напрямом підвищення кваліфікації_______

Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Період використання ваучера для укладення з навчальним закладом договору про навчання становить 90 днів.

 

Керівник територіального органу                                                                                                       

                                                                                                                               (ініціали та прізвище)

 

Відмітка про прийняття на навчання (повертається у п’ятиденний строк територіальному органові)

Наказом від ______________________________________  р. N ______________  навчальним закладом

зараховано ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

до складу навчальної групи N_______ за професією (спеціальністю), напрямом підвищення кваліфікації

Строк навчання становить з__________________________ р. до________________________ року.

Оплата за навчання (окремий період навчання) здійснюється згідно з ваучсром N , виданим

(найменування територіального органу)

Копія договору про навчання, відомості про рахунок навчального закладу для оплати його вартості додаються.

(найменування територіального органу)

Копія договору про навчання, відомості про рахунок навчального закладу для оплати його вартості додаються.

 

Керівник

навчального закладу

                                                                         підпис)                                           (ініціали та прізвище)

м. п.

20__ року

 

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів
України

від 20 березня 2013 р. N 207

 

ПЕРЕЛІК

професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання
за якими може бути виданий ваучер для підтримання
конкурентоспроможності осіб на ринку праці

 

Найменування професії, спеціальності, напряму

Код згідно 3

класифікатором професій

бджоляр

6123

водій навантажувача

8334

водій тролейбуса

8323

електрогазозварник

7212

машиніст автогрейдера

8332

налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів

7231

налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції

7223

плодоовочівник

6111

робітник фермерського господарства

6131

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

7233

будівельний столяр

7124

тракторист

8331

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

8331

автомобілі та автомобільне господарство

7.07010601

агрономія

7.09010101

агрохімія і ґрунтознавство

7.09010102

аквакультура

7.09020102

захист рослин

7.09010501

інженерія програмного забезпечення

7.05010302

комп’ютерні системи та мережі

7.05010201

міське будівництво та господарство

7.06010103

програмне забезпечення систем

7.05010301

промислове і цивільне будівництво

7.06010101

розведення та селекція тварин

7.09010203

технології виробництва і переробки продукції тваринництва

7.09010201

ветеринарна медицина

5.11010101

виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

землевпорядкування

5.08010102

монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних

5.05070104

споруд

обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010101

обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.07010602

організація і технологія ведення фермерського господарства

5.09010102

рибництво та аквакультура

5.09020101

розроблення програмного забезпечення

5.05010301

 

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991- 2013
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 – 2013

Анонс

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай сміхом й веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата!
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити!
Хай учні шанують, повагу дарують,
Злагода й мир у житті хай панують!

Наш путівник

Онлайн тестування з ПДР

Архів новин

Рубрики

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Besucherzahler real russian women, who needs real men and real feelings
счетчик посещений
НА ВЕРХ
темы для wordpress